top of page

【喜動樂樂】音樂會

樂樂國樂團新組合【喜動樂樂】音樂會已於2015年2月15日

假牛池灣文娛中心劇院完滿結,謝謝各位的參與及支持!

 

 

曲目包括:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山鄉春早

西域隨想

連璧

水鄉剪影

情愫天地

(第三及四樂章)

天山的春天/

歡樂的夜晚

笛韻

Take Five

Re La

雙龍戲梅

廣東音樂         

箏獨奏                

二胡揚琴重奏   

絲弦四重奏      

七重奏      

      

絲弦四重奏      

 

笛及長笛重奏     

爵士樂                

合奏                   

梅花鼓領奏     

bottom of page